Loon en aanmerkelijk belan

Geen Reacties »
Bent u werknemer in een bedrijf waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Bent u de fiscale partner of het kind van de aanmerkelijkbelanghouder? En stelt u vermogen beschikbaar aan de vennootschap of coöperatie? Dan geldt de gebruikelijkloonregeling ook voor u.

Wat is de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. In onderstaande tabel ziet u wat wij minimaal een gebruikelijk loon vinden.

Jaar      Gebruikelijk loon
2015      € 44.000
2014      € 44.000
2013      € 43.000


Hebben anderen een hoger loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen? Dan stellen wij het loon op het hoogste van de volgende bedragen:

    • 75% (in 2015) of 70% (in 2014 en 2013) van het hogere gebruikelijk loon, maar ten minste het loon dat wij gebruikelijk vinden (zie bovenstaande tabel)
    • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap

Als u aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn, mag u het loon op dit lagere bedrag stellen.

Hebben anderen een lager loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een lager loon krijgen? En kunt u dat aannemelijk maken? Dan stellen wij het loon op dat lagere bedrag. Daarbij moet u een vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden uit loondienst waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Informatie over de afroommethode

Directeuren-grootaandeelhouders die in dienst zijn van de eigen bv hebben te maken met de gebruikelijkloonregeling. De beloning voor hun werk voor de eigen bv moet dan overeenkomen met een inkomen dat gebruikelijk is voor die werkzaamheden. De hoogte van het loon van een dga is echter niet makkelijk vast te stellen. De Belastingdienst heeft de afroommethode ontwikkeld om toch tot een realistisch gebruikelijk loon te komen.

Afroommethode niet altijd correct

Bij het vaststellen van het gebruikelijk loon en de afroommethode moet de Belastingdienst alert zijn. In een aantal rechtzaken is aangetoond dat de berekening van het gebruikelijk loon door middel van deze methode niet altijd tot een correct bedrag leidt. Als de Belastingdienst het volgens haar te lage salaris van een dga op basis van de afroommethode corrigeert, is het voor de dga in kwestie dan ook niet altijd verstandig om zonder meer akkoord te gaan met die aanpassing.

De Belastingdienst heeft een methode ontwikkeld om het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) te bepalen: de afroommethode. De afroommethode houdt in dat de kosten, lasten en afschrijvingen in mindering worden gebracht op de opbrengsten van de onderneming. Het gebruikelijk loon wordt vervolgens vastgesteld op 70% van de omzet minus de kosten

Laat een reactie achter

*
*