← Terug naar overzicht

Corona steunmaatregelen update eind 2020

Geplaatst op: 8 dec 2020

Er zijn nog zaken die u al (of nog) kunt regelen in 2020 aangaande steunmaatregelen voor ondernemers die zakelijk getroffen zijn door gevolgen van het coronavirus. Vanwege het feit dat dit het 3e pakket steunmaatregelen betreft, staat er een 3 achter. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL 3)
  • Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3)
  • Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis Belastingdienst
  • Tijdelijke overbruggingsmaatregeling zelfstandig ondernemers (TOZO 3)

Met bovenstaande steunmaatregelen heeft het kabinet de subsidietoekenning t/m 30 juni 2021 vastgesteld.

Tot slot nog een korte toelichting op de controle die de overheid voert op de ontvangen steunmaatregelen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Het 3e pakket TVL wordt met een paar aanpassingen verlengd t/m juni 2021. Deze TVL staat open voor alle ondernemers(uitzonderingen m.n. Holdings en de financiële sector) die tenminste 30% omzetverlies lijden a.g.v. de coronacrisis. Zij kunnen een beroep doen op deze tegemoetkoming in hun vaste kosten.

Alle ondernemers werkzaam in horeca die verplicht gesloten zijn kunnen recht hebben op een eenmalig verhoging i.v.m. de bedorven voorraad naar aanleiding van de verplichte sluiting. Deze verhoging bedraagt 2,8% van het omzetverlies (max. opslag € 20.160).
Het omzetverlies dient dus minimaal 30% te zijn en voor de TVL over het 4e kwartaal geldt geen SBI restrictie. Eet- en drinkgelegenheden krijgen nog een eenmalige opslag bovenop de TVL subsidie. Er wordt max. € 90.000 (per 3 maanden) per bedrijf aan subsidie verstrekt.
De hoogte van TVL is een ingewikkelde rekensom:
Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in %* x 50%

*het percentage vaste lasten SBI is vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze is berekend a.d.h.v. gegevens van het CBS.

De TVL is opgedeeld in 3 kwartalen. Een ondernemer moet ieder kwartaal een nieuwe aanvraag doen voor TVL. De aanvraag voor TVL over het 4e kwartaal loopt vanaf 25 november 2020 t/m 29 januari 2021. Aanvraag via RVO.

Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
NOW kan aangevraagd worden door werkgevers die a.g.v. het coronavirus kampen met een omzetverlies van tenminste 20% (en per januari 2021 tenminste 30%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in loonkosten. De werkgever ontvangt een voorschot om werknemers met een vast en flexibel contract te kunnen doorbetalen.
De NOW 3 kent drie tijdvakken:

  • NOW 3.1: 4e kwartaal 2020 (aanvragen mogelijk tot en met 13 december 2020)
  • NOW 3.2: 1e kwartaal 2021 (aanvragen tussen 15 februari en 14 maart 2021)
  • NOW 3.3: 2e kwartaal 2021 (aanvragen tussen 17 mei en 13 juni 2021)

Voor elk tijdvak kan de werkgever opnieuw besluiten om de aanvraag te doen of niet. De maximale vergoeding is 80% van de loonkosten, maar is afhankelijk van het omzetverlies.
Het ontslag van personeel heeft geen gevolgen voor de subsidie. Er geldt echter wel een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van hun werk. Dit is een nieuwe voorwaarde aanvullend op de voorwaarden die al golden bij eerdere NOW aanvragen. Ook mag er geen dividend worden uitgekeerd over afgelopen periode.
De aanvraag verloopt via het UWV.

Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis Belastingdienst
Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft vanwege de coronacrisis, dan kunt u tot uiterlijk 1 januari 2021 bijzonder uitstel van betalingen aanvragen. Zelfs wanneer u al uitstel heeft, dan kan de ondernemer bij de Belastingdienst verzoeken om verlenging van dit uitstel. De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk op 31 december 2020.
Vanaf 1 juli 2021 begint u met het aflossen van uw belastingschuld. Voor de aflossing krijgt u 3 jaar de tijd (aflossing in 36 vaste termijnen). De rente over de belastingschuld bedraagt tijdelijk t/m 31 december 2021 0,01% (normaal 4%).
Dit bijzondere uitstel geldt voor nagenoeg alle belastingsoorten voor ondernemers en kan alleen worden aangevraagd wanneer u uiterlijk 31 december 2020 een aanslag heeft ontvangen en tevens uiterlijk 31 december heeft verzocht om bijzonder uitstel. Voor aanslagen op of na 1 januari 2021 gelden de reguliere uitstelregels.

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. U hoeft niet te wachten tot u voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende. Voor alle andere belastingen waarvoor u bijzonder uitstel kunt vragen geeft u apart aan of u daarvoor uitstel wilt. Alleen bij een hogere belastingschuld dan € 20.000 zal een derde-verklaring benodigd zijn.

Zowel met deze verklaring als met de aanvraag van dit bijzondere uitstel van betaling bij de Belastingdienst kunnen wij u van dienst zijn.

Tijdelijke overbruggingsmaatregeling zelfstandig ondernemers (TOZO 3)
De TOZO is een uitkering voor levensonderhoud voor ondernemers als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt.
Er geldt geen vermogenstoets per 1 oktober 2020 (TOZO 3 met een looptijd t/m 31 maart 2021), maar wel per 1 april 2021 (TOZO 4 van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021). De exacte inhoud van de vermogenstoets per 1 april 2021 is nog niet bekend.
Het is tevens mogelijk onder voorwaarden een TOZO lening aan te vragen voor uw onderneming ten einde vaste lasten te kunnen betalen die niet gecompenseerd worden door TVL. Viawww.krijgiktozo.nl kunt u bekijken of u recht heeft op een TOZO lening. De lening is maximaal € 10.157. De lening dient binnen 3 jaar terugbetalen. Over de lening betaalt u 2% rente. Bij een aanvraag van de lening vóór 1 januari 2021 start de aflossing pas na 1 januari 2021. Bij een aanvraag na 1 januari start de aflossing direct.

De TOZO vraagt u aan bij de gemeente waar u woont t/m 31 maart 2021.

Controle en afrekening ontvangen steunmaatregelen
Alle ondernemers die NOW 1 en TVL1 hebben ontvangen dienen enige vorm van bewijs aan te leveren dat deze subsidie terecht ontvangen is. Afhankelijk van de hoogte van de ontvangen subsidies zitten er eisen aan dit bewijs. Hiervan heeft u in dat geval reeds een brief ontvangen van het UWV of RVO waarin wordt verzocht een definitieve berekening aan te vragen. Dit kan tot uiterlijk 23 maart 2021 voor NOW 1 en ten met 31 maart 2021 voor TVL. Wanneer u geen definitieve berekening doet, gaan UWV en RVO er vanuit dat u geen recht heeft op een tegemoetkoming en dient u het volledige voorschot terug te betalen. Indien blijkt dat u te veel of te weinig subsidie heeft ontvangen, volgt nog een afrekening.

Neem vooral contact met ons op wanneer u twijfelt of u voor bovengenoemde steunmaatregelen in aanmerking komt. Ook verzorgen wij de derdenverklaring wanneer u verplicht bent deze aan te leveren. Wij helpen u graag.

Belangrijke data inzake steunmaatregelen:

Reeds mogelijk: NOW 3.1 aanvragen (4e kwartaal 2020)
TOZO 3 (oktober 2020 t/m maart 2021)
TVL (4e kwartaal 2020)

13 december 2020: uiterlijke aanvraagdatum NOW 3.1 inzake 4ekwartaal 2020

31 december 2020: uiterste datum aanvragen bijzonder uitstel van betaling inzake belastingaanslagen ontvangen in 2020

29 januari 2021: uiterlijke aanvraagdatum TVL 4e kwartaal 2020

15 februari 2021: aanvraag geopend voor NOW 3.2 (betreft 1ekwartaal 2021)

23 maart 2021: uiterste inleverdatum controle NOW 1 (maart t/m mei 2020)

31 maart 2021: uiterste inleverdatum controle TVL 3e kwartaal 2020
uiterste aanvraagdatum TOZO 3