← Terug naar overzicht

Nieuwsbrief november 2021

Geplaatst op: 23 nov 2021

Terwijl de ziekenhuizen weer voller komen te liggen a.g.v. het coronavirus wordt de onzekerheid in bepaalde beroepsgroepen vanwege mogelijke maatregelen die worden getroffen alsmaar groter. Wij hopen natuurlijk net als iedereen dat we dit met zijn allen weer snel te boven komen. De overheid bepaalt binnenkort in hoeverre de getroffen sectoren door de nieuwe maatregelen worden gecompenseerd.

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

  • Machtigingen Belastingdienst
  • Klein ondernemersregeling BTW
  • Eindejaarstips 2021
  • Opstart TVL 4e kwartaal 2021
  • Prijsaanpassing dienstverlening 2022

Machtigingen Belastingdienst
Door ons kantoor zijn doorlopende machtigingen VIA aangevraagd bij de Belastingdienst voor bijna al onze klanten. VIA staat voor Voorlopig Ingevulde Aangifte. Wanneer u ons deze machtiging verstrekt voorkomt dit vooraf correcties van de Belastingdienst vanwege niet of onvolledig aanleveren van stukken. De Belastingdienst krijgt immers van de verschillende overheidsinstanties en werkgevers/uitkeringsinstellingen al veel informatie van u op voorhand aangeleverd. Gelieve ons de codes z.s.m. te geven zodra u deze heeft ontvangen.

Kleine Ondernemersregeling BTW
Bent u nu een BTW ondernemer en verwacht u in 2022 een lagere omzet dan € 20.000 en levert u m.n. aan particulieren (of van BTW vrijgestelde organisaties), dan kan het voor u wel heel interessant te zijn deel te nemen aan de nieuwe Kleine Ondernemersregeling BTW. Deze bepaalt namelijk dat u bij deelname hieraan u geen BTW meer op uw facturen hoeft te vermelden! Hiermee wordt u dus gelijk een stuk goedkoper voor uw klanten. Vraag bij uw adviseur of dit ook interessant voor u kan zijn. Let op: aanmelding voor 2022 dient uiterlijk 1 december a.s. plaats te vinden.

Eindejaarstips 2021

Investeringsaftrek
Alle ondernemers kunnen recht hebben op investeringsaftrek van 28% op gedane investeringen voor de onderneming. Dit is een aantrekkelijke extra fiscale aftrekpost. De ondernemer dient hiervoor in 2021 tenminste € 2.400 (excl. BTW wanneer u BTW ondernemer bent) aan investeringen te hebben gedaan. Wanneer u dus reeds enkele investeringen heeft gedaan in 2021 maar totaal nog niet € 2.400, dan kan het raadzaam zijn om nog dit jaar een investering te doen. Heeft u nog niets geïnvesteerd en verwacht u nog wel een investering van < € 2.400 te willen doen eind dit jaar, dan adviseren wij u om dit in januari 2022 te doen om zo in 2022 mogelijk wel kans te maken op investeringsaftrek.

Personeel
Heeft u personeel, dan mag u in 2021 3%* van het totale (fiscale) loon aan onbelaste verstrekkingen besteden. Dat geeft u als werkgever de mogelijkheid om, als u de financiële ruimte heeft, in deze moeilijke tijd uw medewerkers extra tegemoet te komen middels bloemetje, cadeaubon, bonus en/of kerstpakket. U kunt er hierbij voor kiezen om sectoren te helpen die getroffen zijn door de crisis.
* 3% bij een max. loonsom van € 400.000
In 2022 gaat deze WKR weer terug naar 1,7%.

Bijtelling elektrische auto
Bijtellingspercentage elektrische auto van de zaak bij kentekenstelling op of na 01-01-2022 bedraagt 16% van de cataloguswaarde tot € 35.000 (was 12% en € 40.000). Voor het bedrag daarboven geldt het reguliere bijtellingtarief van 22%. Mocht u een nieuwe elektrische auto overwegen, dan is 2021 een gunstiger jaar om er een aan te schaffen dan 2022 (voor zover voorradig uiteraard). De datum kentekenstelling is hierbij leidend. Denk daarbij ook aan het aanvragen van milieuinvesteringsaftrek!

Voorraad en onderhanden werk per 31 december
Denkt u er aan dat wanneer u een voorraad heeft, u deze op 31 december a.s. inventariseert? Door ons wordt deze altijd bij u opgevraagd. Waardering vindt altijd plaats tegen inkoopprijs excl. BTW. Ook wanneer een bepaald project over het kalenderjaar heen gaat, dient u aan ons door te geven in hoeverre het project per 31-12-2020 wel of niet is voltooid. Of en wanneer u dit project heeft gefactureerd aan uw opdrachtgever doet hierbij niet ter zake.

Lijfrente en/of banksparen t.b.v. pensioen
Indien u een aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting 2021 wenst t.b.v. pensioensparen, dient u uiterlijk 31 december a.s. een bedrag in te leggen. Bedragen afgestort op of na 1 januari 2022 zijn in beginsel niet aftrekbaar in uw aangifte 2021. Wilt u weten of en hoeveel u kunt storten, neem dan contact op met ons kantoor.

Opstart coronahulp getroffen ondernemers weer op gestart: TVL 4e kwartaal 2021
Bedrijven die getroffen worden door de recente coronamaatregelen kunnen weer rekenen op overheidssteun vanaf het vierde kwartaal 2021. Ondernemers die door de coronamaatregelen in het 4e kwartaal 2021 minimaal een omzetverlies lijden van 30% t.o.v. het 4e kwartaal 2019 en voldoen aan de overige voorwaarden voor TVL, maken aanspraak op de TVL Q4. Het subsidiepercentage bedraagt 85%.

Prijsaanpassing dienstverlening 2022
Met de toenemende inflatie en prijsverhogingen voor komend jaar door softwareleveranciers ontkomen wij er ook niet aan onze prijzen te verhogen. Alle prijsafspraken worden daarom m.i.v. 1 januari a.s. verhoogd met 3%